PETROCHEMICKÝ PRIEMYSEL

Rekonštrukcia pecí

Charakteristika

Kuplová pec stále zostáva veľmi ekonomickým taviacim zariadením spĺňajúcim individuálne požiadavky na kvalitu odliatkov, efektivitu tavby a teplotu železa. Najbežnejším typom sú kuplovne s prúdom horúceho vzduchu s alebo bez následného tepelného spaľovania. Odpadový plyn je možné zachytávať odsávacím systémom umiestneným nad vsádzacími dverami.

Kolóny

Charakteristika

Kolóny pracujú za zníženého tlaku. Znížením tlaku sa znižuje bod varu zlúčenín v mazute, takže je možné pri teplotách 360 –400°C vydestilovať z ropy (mazutu) ďalšie látky. Horné časti kolóny odvádzajú pary vákuového plynového oleja s vodnou parou a prechádzajú výmenníkom. Vo výmenníku si tieto plyny vymenia teplo s mazutom a idú do kondenzátoru v ňom pri teplote 30-50°C skondenzuje plynový olej a časť vody.

Prepojovacie potrubia

Charakteristika

Slúžia na dopravu pary, vody a iných energetických médií v priemyselných prevádzkach. Sú vyrábané z legovaných i nelegovaných ocelí.
• Kolien
•Ohybov
• Prvkov uloženia a závesov

Výmenníky

Charakteristika

Výmenníky klasickej konštrukcie s valcovým plášťom a trubkovým zväzkom, s rebrovanými rúrkami a komorami. Usporiadanie výmenníkov vychádza z požiadavky projektu a zákazníka. Výmenníky sú vyrábané ako – štandardné kondenzátory, ohrievače a pod.

Použité materiály:

Trubkový zväzok: nerezová oceľ, uhlíková oceľ,
Plášť: nerezová oceľ, uhlíková oceľ
Hrdlá: nerezová oceľ, uhlíková oceľ
Príruby: nerezová oceľ, uhlíková oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s STN EN 12952, STN EN 13445, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2 Dodávame výmenníky podľa noriem STN, ČSN, EN, AD Merkblatt/HP0. Výmenníky vyrábame aj podľa dokumentácie objednávateľa.

Ohrievače

Charakteristika

Hadové a rúrkové zväzky umiestňované do spaľovacích komôr a spalinovodov energetických zariadení. Vyrobené z bezošvých rúrok a hutného materiálu.

Použité materiály:

Rúrky: uhlíková oceľ, nerezová oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s platnou legislatívou pre vyhradené tlakové zariadenia a podľa osvedčenej technickej dokumentácie podľa STN, ČSN, EN, AD Merkblatt/HP0 v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 12952, AD Merkblatt 2000 HP0, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Netlakové a tlakové nádrže

Nevyhrievané tlakové a netlakové nádoby stojaté, ležaté, nádrže

Tlakové nádoby stabilné pre priemyselné použitie s príslušenstvom v súlade s predpisom PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EC) a STN EN 13445 Netlakové nádrže, zásobníky silá a pod. používané na skladovanie materiálov a tekutých látok v priemyselných prevádzkach.

Použité materiály:

uhlíková oceľ, nerezová oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s STN EN 13445, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Oceľové konštrukcie

Charakteristika

Vyrábané z oceľových valcovaných profilov. Sú vyrábané zvarované a skrutkované. Vyrábame ich vrátane plošín, schodíšť a rebríkov. V závislosti od druhu aplikácie sú povrchovo upravené náterom prípadne do agresívneho prostredia zinkovaním .

Použité materiály:

Stĺpy: uhlíková oceľ
Vystuženie: uhlíková oceľ
Plošiny a schody: uhlíková oceľ
Príslušenstvo: pororošty pozinkované

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s príslušnými normami a platnými certifikátmi v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Potrebujete pomoc so strojárskym riešením? Sme odborníci!