HUTNÍCKY
PRIEMYSEL

Spaľovacie komory

Slúžia ako zdroj tepla pre lokálne vykurovanie na spaľovanie biomasy. Sú dodávané s kompletným príslušenstvom vo typových radách 500 ÷ 10000 s výkonom od 0,5 MW do 30 MW. Výrobky sú vyrábané v súlade s STN, EN a so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 12952, AD Merkblatt 2000 HP0, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2

Použité materiály

Rám: uhlíková oceľ, nerezová oceľ
Plášť: izolačné panely
Vostavba: uhlíková oceľ
Príslušenstvo: vlezy, príruby

Výroba a skúšky

Výrobky sú vyrábané v súlade s STN, EN a so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 12952, AD Merkblatt 2000 HP0, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2

Výmenníky špirálové

Charakteristika

Špirálové výmenníky slúžia na využitie odpadového tepla z biomasy usporiadanie výmenníkov vychádza z požiadavky projektu a zákazníka.

Použité materiály:

Teleso: uhlíková oceľ, nerezová oceľ
Hrdlá: uhlíková oceľ, nerezová oceľ
Príruby: uhlíková oceľ, nerezová oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s STN EN 12952, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2. Dodávame výmenníky podľa noriem STN, ČSN, EN, AD Merkblatt/HP0. Výmenníky vyrábame aj podľa dokumentácie objednávateľa.

Výmenníky

Charakteristika

Výmenníky klasickej konštrukcie s valcovým plášťom a trubkovým zväzkom, s rebrovanými rúrkami a komorami. Usporiadanie výmenníkov vychádza z požiadavky projektu a zákazníka. Výmenníky sú vyrábané ako – štandardné kondenzátory, ohrievače a pod.

Použité materiály:

Trubkový zväzok: nerezová oceľ, uhlíková oceľ,
Plášť: nerezová oceľ, uhlíková oceľ
Hrdlá: nerezová oceľ, uhlíková oceľ
Príruby: nerezová oceľ, uhlíková oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s STN EN 12952, STN EN 13445, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2 Dodávame výmenníky podľa noriem STN, ČSN, EN, AD Merkblatt/HP0. Výmenníky vyrábame aj podľa dokumentácie objednávateľa.

Ohrievače

Charakteristika

Hadové a rúrkové zväzky umiestňované do spaľovacích komôr a spalinovodov energetických zariadení. Vyrobené z bezošvých rúrok a hutného materiálu.

Použité materiály:

Rúrky: uhlíková oceľ, nerezová oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s platnou legislatívou pre vyhradené tlakové zariadenia a podľa osvedčenej technickej dokumentácie podľa STN, ČSN, EN, AD Merkblatt/HP0 v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 12952, AD Merkblatt 2000 HP0, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Tlakové potrubia

Charakteristika

Slúžia na dopravu pary, vody a iných energetických médií v priemyselných prevádzkach. Sú vyrábané z legovaných i nelegovaných ocelí.
• Kolien
• Ohybov
• prvkov uloženia a závesov

Použité materiály:

Potrubie : uhlíková oceľ, nerezová oceľ
Príslušenstvo: uhlíková oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané súlade s príslušnými normami a platnými certifikátmi v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 13480 a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Netlakové a tlakové nádrže

Nevyhrievané tlakové a netlakové nádoby stojaté, ležaté, nádrže

Tlakové nádoby stabilné pre priemyselné použitie s príslušenstvom v súlade s predpisom PED (Pressure Equipment Directive 97/23/EC) a STN EN 13445 Netlakové nádrže, zásobníky silá a pod. používané na skladovanie materiálov a tekutých látok v priemyselných prevádzkach.

Použité materiály:

uhlíková oceľ, nerezová oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s STN EN 13445, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Komíny

Charakteristika

Vyrábané z oceľových valcovaných profilov. Sú vyrábané ako skružované plechy. Vyrábame ich vrátane plošín, schodíšť a rebríkov. V závislosti od druhu aplikácie sú povrchovo upravené náterom prípadne do agresívneho prostredia zinkovaním.

Použité materiály:

Teleso: uhlíková oceľ,
Vystuženie: uhlíková oceľ,
Plošiny a schody: uhlíková oceľ,
Príslušenstvo: pororošty pozinkované,

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s príslušnými normami a platnými certifikátmi v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Klapky

Regulačné a uzatváracie klapky sú určené pre plynulú reguláciu prípadne uzatvorenie objemového prietoku vzduchu, spalín a iných plynných médií. Klapka nie sú vyhotovené ako plynotesné. Klapky môžu byť podľa spôsobu použitia v jednolistovom alebo viaclistovom prevedení s ručným ovládaním alebo s pohonom. Klapky sú riešené tak, aby mohli pracovať v rozmedzí rôznych teplôt. V závislosti od teploty sú použité vhodné materiály.

Použité materiály

Uhlíková oceľ, nerezová oceľ

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s STN EN 12952, PED 97/23/EC a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2

Kanály a netlakové potrubie

Charakteristika

Vyrabané z legovaných i nelegovaných ocelí, v kruhovom i hranatom prevedení. V závislosti od druhu aplikácie môžu byť s vonkajšou izoláciou.

Použité materiály:

Steny: uhlíková oceľ, nerezová oceľ
Vystuženie: uhlíková oceľ
Izolácia: žiarotechnické materiály
Príslušenstvo: vlezy, príruby

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s príslušnými normami a platnými certifikátmi v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN 1090-2 a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2

Oceľové konštrukcie

Charakteristika

Vyrábané z oceľových valcovaných profilov. Sú vyrábané zvarované a skrutkované. Vyrábame ich vrátane plošín, schodíšť a rebríkov. V závislosti od druhu aplikácie sú povrchovo upravené náterom prípadne do agresívneho prostredia zinkovaním .

Použité materiály:

Stĺpy: uhlíková oceľ
Vystuženie: uhlíková oceľ
Plošiny a schody: uhlíková oceľ
Príslušenstvo: pororošty pozinkované

Výroba a skúšky

Vyrábané v súlade s príslušnými normami a platnými certifikátmi v súlade so smernicami kvality podľa ISO. Vyrábané v súlade s STN EN a skúšané vlastným personálom podľa STN EN 473 a PED Level 2.

Potrebujete pomoc so strojárskym riešení? Sme odborníci!